Category Archives: Luật pháp, Chính sách, Công ước

Vùng biển nhạy cảm và các vấn đề có liên quan

VÙNG BIỂN ĐẶC BIỆT NHẠY CẢM VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREAS (PSSAs) AND THE RELATED MATTERS Nhằm ngăn ngừa và loại trừ các thiệt hại của ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động Hàng hải, cộng đồng quốc tế đã nỗ lực xây dựng các tiêu chuẩn pháp lý có […]

Xem chi tiết