Bảng cờ hiệu dùng trong hàng hải.

Bảng cờ hiệu dùng trong hàng hải | Tác giả biên soạn: Minh Thanh & Duy Khương


  

Hãy chia sẽ thông tin này đến với bạn của mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *